JOB AVAILABLES

ผู้จัดการปฏิบัติการ (Operation Manager)

• ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท

• เพศชาย / หญิง มีความรู้ และประสบการณ์ด้านบริหารอาคารชุด หรือหมู่บ้านจัดสรร

• บุคคลิกดี และมนุษยสัมพันธ์ดี

• มียานพาหนะเป็นของตัวเอง (รถยนต์)

• มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Powerpoint และ Internet

• มีคอมพิวเตอร์ / Notebook / Degital Camera ส่วนตัว

• สื่อสารเป็นภาษอังกฤษได้ดี

ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร - หมู่บ้าน

• ระดับการศึกษาระดับปวช. ขึ้นไป

• เพศชาย / หญิง

• สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel, Powerpoint ละ Internet ได้เป็นอย่างดี

• บุคคลิกดี และมนุษยสัมพันธ์ดี

• สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี จะรับพิจารณาทันที (สำหรับตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์)

พนักงานบัญชี / การเงิน

• ระดับการศึกษาระดับปวส. / ปริญญาตรีสาขาบัญชี

• เพศชาย / หญิง มีความรู้ด้านบัญชี และมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

• บุคคลิกดี และมนุษยสัมพันธ์ดี

• สามารถปิดงบดุลการเงินได้ หรือ ผ่านการทำงานด้านโปรแกรมด้านบัญชี จะรับพิจารณาทันที

พนักงานธุรการ / พนักงานประชาสัมพันธ์

• ระดับการศึกษาระดับปวช. ขึ้นไป

• เพศชาย / หญิง มีความรู้ด้านบัญชีและมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

• บุคคลิกดี และมนุษยสัมพันธ์ดี

• สามารถปิดงบดุลการเงินได้ หรือ ผ่านการทำงานด้านโปรแกรมด้านบัญชี จะรับพิจารณาทันที

ช่างประจำอาคาร

• ระดับการศึกษาระดับปวช. ขึ้นไป

• เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

• มีประสบการณ์งานด้านระบบอาคารสูง